درباره ما

شرکت فاکتور رسمی در در موارد زیر فعالیت می کند :

مشاوره فروش فاکتور رسمی
اخذ و ارائه فاکتورهای رسمی و معتبر از شرکتهای مورد تایید دارایی
کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده معتبر
گزارش فصلی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی
اخذ و ارائه فاکتور،پیش فاکتور رسمی
سربرگ واقعی و شرکت های در حال فعالیت